Home Telefon

Cele

Celami Stowarzyszenia są:

a) Propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa leżącej u podstaw ruchu antykomunistycznego,
b) Dokumentowanie i upowszechnianie historii i dokonań ludzi i ruchu antykomunistycznego,
c) Wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom Solidarności oraz innym osobom, które czynnie uczestniczyły w opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, a obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych i społecznych;
d) Współpraca z innymi środowiskami o podobnych celach w kraju i za granicą, wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.
f) Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i legendy ruchu antykomunistycznego,;
g) Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności w S, SW oraz innych organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944–1990;